% 75% रक्सी वाइपहरू

  • 75% Alcohol Wipes

    % 75% रक्सी वाइपहरू

    मदिरा वाइप्स (सेनिटाइजिंग वाइप्स)
    (एफडीए / NPN प्रमाणपत्र उत्पादनहरूका लागि उपलब्ध छन् are
    (हामी सुख्खा वाइप + क्यान्सर आपूर्ति गर्न सक्छौं, त्यसपछि मदिरा गन्तव्यमा क्यान्टरमा फिल्ट गरिन्छ)